AVÍS LEGAL

I. OBJECTE Ferreteria Albert Soler, S. a.
Les presents Condicions Generals d’Ús regulen l’ús del lloc web www.albertsoler.com (d’ara endavant, el Lloc web) que Subministraments Industrials Ferreteria Albert Soler, S.A.(d’ara endavant Ferreteria Albert Soler, S.A.), posa a la disposició de les persones que accedeixin al seu Lloc web amb la finalitat de proporcionals informació sobre productes i serveis, propis i/o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l’accés als mateixos, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els “Serveis”).
Ferreteria Albert Soler, S. a., amb domicili social en Av. ALCALDE PORQUERAS, 111 – 25005 Lleida Espanya, és una societat de responsabilitat limitada espanyola titular del present Lloc web la utilització del qual es regula mitjançant aquest document, amb CIF número C.I.F. A25217134 i Inscrita en el R.M. de Lleida, Foli 160, Tom 437, llibre 355, Secció 4ª Anònimes, Fulla 4154, Inscripció 1ª 4. Per contactar amb Ferreteria Albert Soler, S. a., pot utilitzar l’adreça de correu postal a dalt indicada, així com l’adreça de correu electrònic [email protected], i el telèfon +34 973242558
Per la pròpia naturalesa del Lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició d’Usuari, la qual s’adquireix segons els procediments recollits en la mateixa. Per tant, la citada condició d’Usuari suposa l’adhesió a les Condicions Generals en la versió publicada al moment en què s’accedeixi al Lloc web. Ferreteria Albert Soler, S. a. es reserva el dret de modificar, a qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, Ferreteria Albert Soler, S. a. recomana a l’Usuari llegir el mateix atentament cada vegada que accedeixi al Lloc web.
En qualsevol cas, existeixen pàgines del Lloc web accessibles al públic en general, respecte a les quals Ferreteria Albert Soler, S. a. també desitja complir amb les seves obligacions legals, així com regular l’ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc web accepten quedar sotmesos, pel fet d’accedir a les citades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser aplicable.
Finalment, per la naturalesa pròpia del present Lloc web, és possible que es modifiquin o incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, l’Usuari, així com altres usuaris que no gaudeixin d’aquesta condició, queden obligats a accedir a les present Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc web, assumint que els seran aplicable les condicions corresponents que es trobin vigents al moment del seu accés.
II. ACCÉS I SEGURETAT
L’accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, una vegada acceptin les Condicions Generals, passant a ser considerats com a Usuaris i formar part de la denominada “Comunitat Privada de Ferreteria Albert Soler, S. a.” L’identificador de l’Usuari estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l’accés al compte propi de l’Usuari, serà necessari la inclusió d’aquest identificador, així com d’una contrasenya que haurà de contenir com a mínim 4 caràcters.
L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.
En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc web.
III. UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS
L’Usuari s’obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:
(a) utilitzar els Serveis de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic;
(b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
(c) realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Ferreteria Albert Soler, S.A. o a tercers;
(d) emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;
L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Ferreteria Albert Soler, S. a. pugui sofrir, amb ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc web .
Ferreteria Albert Soler, S. a. vetllarà a tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva sencera discreció, el Servei o excloure a l’Usuari del Lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualssevol conductes que segons el parer de Ferreteria Albert Soler, S. a. resultin contràries a aquestes Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per a aquest Lloc web, la Llei, les normes establertes per Ferreteria Albert Soler, S.A. o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi de Ferreteria Albert Soler, S.A. o els seus col·laboradors.
IV. DRETS DE PROPIETAT
Tots els continguts del Lloc web, tals com a textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i programari, són de l’exclusiva propietat de Ferreteria Albert Soler, S.A. o de tercers, els drets dels quals sobre aquest tema ostenta legítimament Ferreteria Albert Soler, S. a., estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.
Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecto de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilación.
La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.
Aquells Usuaris que enviïn al Lloc web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol un altre mitjà, en els casos en els quals per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen a Ferreteria Albert Soler, S. a. per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.
Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Serveis d’aquest Lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]
V. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
Amb independència de l’establert en les Condicions Generals de Contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present Lloc web, Ferreteria Albert Soler, S. a. no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat del present Lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials són presentats “tal qual” i són accessibles sense garanties de cap classe.
Ferreteria Albert Soler, S. a. es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix a qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.
En conseqüència, Ferreteria Albert Soler, S. a. no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l’Usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, a cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a Ferreteria Albert Soler, S. a. en aquest sentit.
Ferreteria Albert Soler, S. a. no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, malament funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Ferreteria Albert Soler, S. a., i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici de l’establert en l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i a l’efecte de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de Ferreteria Albert Soler, S. a., tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac d’hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Ferreteria Albert Soler, S.A. hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui com anàs la seva causa, Ferreteria Albert Soler, S. a. no assumirà responsabilitat alguna ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant.
Ferreteria Albert Soler, S. a. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als quals s’hagi accedit a través del Lloc web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. Ferreteria Albert Soler, S. a. tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Lloc web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats en la mateixa. En aquest sentit, Ferreteria Albert Soler, S. a. no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o llocs a la disposició de tercers pels Usuaris o col·laboradors, excepte els supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.
D’igual manera, Ferreteria Albert Soler, S. a. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure’s a la presència de virus o a la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos. Ferreteria Albert Soler, S. a. no es fa responsable per la utilització que l’Usuari realitzi dels Serveis del Lloc web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol un altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Ferreteria Albert Soler, S. a., per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués sofrir Ferreteria Albert Soler, S. a. que guardi relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva banda de l’establert en les presents Condicions Generals o en la legislació aplicable, i, especialment, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes en la LOPD i normativa de desenvolupament.
VI. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB
Ferreteria Albert Soler, S. a. no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en Ferreteria Albert Soler, S. a. és exclusivament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació en Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts pel Portal. Ferreteria Albert Soler, S. a. no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels Usuaris als mateixos. Aquests Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa Ferreteria Albert Soler, S. a. no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, l’Usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.
VII. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per quantes qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà aplicable la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre’s, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.